Tietosuojakäytäntö

1. Yleiskohdat

Tämä tietosuojakäytäntö säätelee henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja säilyttämistä koskevia periaatteita. Henkilötietoja kerää, käsittelee ja säilyttää vastuullinen käsittelijä Wellmax Baltic OÜ (jatkossa tietojenkäsittelijä).

1.2. Rekisteröity on tietosuojakäytännön tarkoittamassa merkityksessä asiakas tai muu luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja tietojenkäsittelijä käsittelee.

1.3. Asiakas tietosuojakäytännön tarkoittamassa merkityksessä on jokainen, joka ostaa tietojenkäsittelijän kotisivulta tavaroita tai palveluita.

1.4. Tietojenkäsittelijä noudattaa lainsäädännössä säädettyjä tietojenkäsittelyn periaatteita, tietojenkäsittelijä käsittelee henkilötietoja muun muassa laillisesti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti. Tietojenkäsittelijä pystyy vakuuttamaan, että henkilötietoja on käsitelty lainsäädännössä säädetyn mukaisesti.

2. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja säilyttäminen

2.1. Henkilötiedot, joita tietojenkäsittelijä kerää, käsittelee ja säilyttää, on kerätty sähköisesti, lähinnä kotisivun ja sähköpostin välityksellä.

2.2. Antamalla henkilötietonsa rekisteröity antaa tietojenkäsittelijälle oikeuden kerätä, järjestellä, käyttää ja hallinnoida tietosuojakäytännössä määriteltyyn tarkoitukseen henkilötietoja, joita rekisteröity suoraan tai välillisesti kotisivulta tavaroita tai palveluita ostaessaan tietojenkäsittelijälle ilmoittaa.

2.3. Rekisteröity vastaa siitä, että hänen esittämänsä tiedot ovat täsmälliset, oikeat ja täydelliset. Tietoisesti väärien tietojen esittäminen katsotaan tietosuojakäytännön rikkomukseksi. Rekisteröity on velvollinen ilmoittamaan tietojenkäsittelijälle esitettyjen tietojen muuttumisesta viipymättä.

2.4. Tietojenkäsittelijä ei vastaa rekisteröidyn esittämistä vääristä tiedoista rekisteröidylle tai kolmansille osapuolille aiheutuvasta vahingosta.

3. Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

3.1. Tietojen käsittelijä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:

3.1.1. Etu- ja sukunimi;

3.1.2. Syntymäaika;

3.1.3. Puhelinnumero;

3.1.4. Sähköpostiosoite;

3.1.5. Toimitusosoite;

3.1.6. Pankkitilin numero;

3.1.7. Maksukortin tiedot;

3.2. Edellä mainittujen lisäksi tietojenkäsittelijällä on oikeus kerätä asiakkaasta tietoja, jotka ovat saatavissa julkisista rekistereistä.

3.3. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste ovat yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohdat a), b), c) ja f):

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;

b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;

c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

3.4. Henkilötietojen käsittely käsittelyn tarkoituksen mukaan:

3.4.1. Käsittelyn tarkoitus – turvallisuus
Henkilötietojen säilytysaika enintään – laissa säädettyjen määräaikojen mukaan

3.4.2. Käsittelyn tarkoitus – tilauksen käsittely
Henkilötietojen säilytysaika enintään – 12 kuukautta

3.4.3. Käsittelyn tarkoitus – verkkokaupan palvelujen toimimisen varmistaminen
Henkilötietojen säilytysaika enintään – 12 kuukautta

3.4.4. Käsittelyn tarkoitus – asiakashallinta
Henkilötietojen säilytysaika enintään – 12 kuukautta

3.4.5. Käsittelyn tarkoitus – taloudellinen toiminta, kirjanpito
Henkilötietojen säilytysaika enintään – laissa säädettyjen määräaikojen mukaan

3.4.6. Käsittelyn tarkoitus – markkinointi
Henkilötietojen säilytysaika enintään – 12 kuukautta

3.5. Tietojenkäsittelijällä on oikeus jakaa henkilötietoja kolmansille henkilöille, joita ovat esimerkiksi valtuutetut tietojenkäsittelijät, kirjanpitäjät, kuljetus- ja lähettiliikkeet, pankkisiirtopalveluita tarjoavat yritykset. Tietojenkäsittelijä on henkilötietojen vastuullinen käsittelijä. Tietojenkäsittelijä toimittaa tarvittavat henkilötiedot maksujen suoritusta varten valtuutetulle käsittelijälle Maksekeskus AS:lle.

3.6. Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyssä ja säilyttämisessä tietojenkäsittelijä käyttää organisatorisia ja teknisiä keinoja, jotka takaavat henkilötietojen suojan sattumanvaraiselta tai laittomalta hävittämiseltä, muuttamiselta, julkistamiselta ja miltä tahansa muulta laittomalta käsittelyltä.

3.7. Tietojenkäsittelijä säilyttää rekisteröityjen tietoja käsittelyn tarkoituksesta riippuen, ei kuitenkaan kauemmin kuin 1 vuoden.

4. Rekisteröidyn oikeudet

4.1. Rekisteröidyllä on oikeus päästä omiin henkilötietoihinsa ja tutustua niihin.

4.2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä.

4.3. Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai korjata epätarkkoja tietoja.

4.4. Mikäli tietojenkäsittelijä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus perua suostumuksensa.

4.5. Rekisteröity voi oikeuksiensa käyttämiseksi ottaa yhteyttä asiakastukeen osoitteella info@wellmax.ee.

4.6. Rekisteröidyllä on oikeus oikeuksiensa puolustamiseksi esittää valitus tietosuojaviranomaiselle (Andmekaitse Inspektsioon).

5. Loppukohdat

5.1. Tämä tietosuojakäytäntö on laadittu siten, että se vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) nro 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus), Viron tasavallan henkilötietosuojalakia sekä Euroopan unionin lainsäädäntöä.

5.2. Tietojenkäsittelijällä on oikeus muuttaa tietosuojakäytäntöä osittain tai kokonaan ilmoittamalla rekisteröidyille muutoksista kotisivun https://wellmax.ee välityksellä.

Wellmax Baltic OÜ